+
Вход

Въведи своя e-mail и парола за вход, ако вече имаш създаден профил в DEV.BG/Jobs

Забравена парола?
+
Създай своя профил в DEV.BG/Jobs

За да потвърдите, че не сте робот, моля отговорете на въпроса, като попълните празното поле:

78-7 =
+
Забравена парола

Въведи своя e-mail и ще ти изпратим твоята парола

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА DEV.BG

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Дев България” ООД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204566446, със седалище и адрес на управление в град София, район Изгрев, бул. “Драган Цанков” №59, вх. Ж, ет. 2, ап. 3, (DEV.BG) и ползвателите (физически и юридически лица) на услуги, достъпни на сайта www.dev.bg.

I. РАЗДЕЛ „ОПРЕДЕЛЕНИЯ”

1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1.DEV.BG” – „Дев България” ООД, дружество вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204566446, със седалище и адрес на управление в град София, район Изгрев, бул. “Драган Цанков” №59, вх. Ж, ет. 2, ап. 3;

1.2.ОУ” – настоящите общи условия, уреждащи достъпа  и ползването на услуги, достъпни на сайта www.dev.bg;

1.3.Услуги” – услугите, предоставяни от DEV.BG посредством сайта www.dev.bg, които могат да бъдат платени или безплатни, и включващи възможности за публикуване и търсене на обяви за свободни работни позиции, кандидатстване за работни места, съхранение на автобиографии и файлове, представяне и запознаване с работодатели, осъществяващи дейности в IT сектора, и др. Услугите, предоставяни на сайта www.dev.bg, са динамични, т.е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режимът на предоставяне им, за което Потребителите се уведомяват по подходящ начин;

1.4.Сайта” – www.dev.bg;

1.5.Потребител” – всяко лице, осъществяващо достъп до интернет сайта www.dev.bg и използващо някои от видовете Услуги, достъпни чрез него; 

1.6. Кандидат”- Потребител, физическо лице, което използва една от формите за кандидатстване по Обява, достъпна чрез сайта  www.dev.bg;

1.7.Работодател”- Потребител, който има създаден Профил на сайта www.dev.bg и/или публикува една или повече Обяви;

1.8.Обяви”- обявление за свободни работни позиции, съдържащо информация и условия за предлаганата работа. Обявите могат да бъдат платени или безплатни;

1.9.Job Board”- виртуално табло за Обяви за свободни работни позиции в IT сектора на страницата на www.dev.bg;

1.10. „Мини борд”- тематични секции на Job Board, в които Обявите са групирани по определен признак;

1.11. Профил” – кратко представяне на юридическо лице, осъществяващо дейности в IT сектора, на сайта www.dev.bg., като информацията включва, но не само: информация и лого на компанията, технологии, начин на работа, придобивки, контакти;

1.12. Стандартен профил”- Профил, създаването и поддържането на който е безплатно и не изисква сключването на индивидуален договор;

1.13. „Премиум профил” – Профил с допълнителни функционалности, създаването и поддържането на който се заплаща. Услугата Премиум профил се предоставя и осъществява посредством сключването на индивидуален договор.

1.14. „Лични данни“– всяка информация за Потребителя, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, включително информация, която може да бъде защитена съгласно приложимото национално и европейско законодателство за защита на личните данни.

II. РАЗДЕЛ „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”

2.1. www.dev.bg e виртуален информационен ресурс в Интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители, както и да предоставя Услуги в IT сектора.

2.2. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.dev.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно настоящите ОУ. Приемането на ОУ е задължително условие за ползване на Услугите, като за тези от тях, които са достъпни без регистрация, самото ползване на Сайта се счита за израз на съгласие с настоящите ОУ.

2.3. DEV.BG си запазва правото да променя ОУ по всяко време и по своя преценка, като промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Промените се поместват на Сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват за актуализации на ОУ и да съобразяват поведението си с тях.

2.4. Във връзка с предоставяните Услуги DEV.BG обработва лични данни на Потребители, като обработването се извършва съгласно Раздел VI.

2.5. Доколкото предоставяните от DEV.BG Услуги са разнообразни и постоянно развивани и допълвани, както и във връзка със законодателни промени, DEV.BG има право да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без за това да е необходимо изрично предупреждение. При извършване на промени в предоставяните от DEV.BG услуги, по пренценка на DEV.BG, информация за тези промени се публикува на видно място в Сайта, и/или се изпраща email съгласно т.3.13.

2.6. DEV.BG притежава собствеността или правото на ползване на Сайта и на поместеното в него съдържание. Никой няма право да използва по какъвто и да е начин, да копира, модифицира или разпространявате съдържание от Сайта за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Сайта, без изричното предварително писмено съгласие на DEV.BG. 

2.7. DEV.BG не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите, предлагани от DEV.BG.

III. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА СТАНДАРТЕН ПРОФИЛ”

3.1. Услугата по създаване и поддържане на Стандартен профил включва представяне на Потребител на Сайта (юридически лицa) по предварително зададени от DEV.BG информационни критерии и визия (данни на компанията, сектор, технологии, услуги и продукти, начин и място на работа, брой служители, придобивки, контакти и др.) Услугата е безплатна, като DEV.BG по своя преценка и без съгласието на Потребителя има право да помества рекламни банери и съобщения на страницата на всеки Стандартен профил. В случай че Потребител желае да ползва допълнителните функционалности, предлагани от DEV.BG, може да заяви желание за сключване на индивидуален договор за Услугата Премиум профил.

3.2. Потребител на Услугата по настоящия раздел може да бъде всяко юридическо лице, надлежно регистрирано и осъществяващо дейности в IT сектора.      

3.3. Информацията, която се помества в Профила, се предоставя посредством попълването на стандартна форма на заявка от дееспособно лице, което декларира, че е оправомощено да представлява Потребителя на Услугата, включително да приеме настоящите ОУ и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на Профила от името и за сметка на Потребителя. 

3.4. След изпращане на попълнената стандартна форма на заявка до DEV.BG и отмятането на бутона за съгласие с ОУ DEV.BG преглежда, одобрява и публикува информацията на Сайта. Договорът за предоставяне на Услугата Стандартен профил се счита за сключен от момента на активиране на Профила от страна на DEV. BG.

3.5. Посредством съгласието с настоящите ОУ всеки Потребител декларира и гарантира: че е дружество, надлежно осъществяващо дейност съгласно законите на Република България; че представената за създаване на Профила информация съдържа само верни, пълни и актуални данни; че няма да преотстъпва, продава или прехвърля по какъвто и да е начин правата по създадения Профил. 

3.6. В случай че Потребител желае в неговия Профил да присъства представяне на търговка марка или друг обект на интелектуалната собственост, той следва да притежава правото за разпространение чрез Сайта. Всеки Потребител поема пълната отговорност пред  DEV.BG в случай на предявяване на претенции от трети лица или налагане на санкции от съответен компетентен орган. 

3.7. DEV.BG не контролира и не носи отговорност за предоставената от Потребител и съдържащата в неговия Профил информация. При нарушение от страна на Потребител на изискванията и условията за ползване на Услугата същият е длъжен да обезщети DEV.BG за всички претърпени вреди.

3.8. В случай че Потребител на Услугата Стандартен профил използва и Услугата Job Board, публикуваните там Обяви са свързани и се визуализират и в неговия Профил. 

3.9. DEV.BG има правото да откаже, да спре временно или да прекрати предоставянето на Услугата Стандартен профил, без да посочва причини за това. 

3.10. Всеки Потребител на Услугата Стандартен профил може да поиска промени в информацията, налична в Профила.

3.11. Всеки Потребител на Услугата Стандартен профил може да поиска нейното прекратяване и изтриване на информацията от Профила.      

3.12. Въз основа на предоставена от всички Потребители на Услугата Стандартен профил (посредством стандартните форми на заявка) информация DEV.BG може да прави групиране и категоризиране на Потребителите по определени критерии (напр. място на дейност, брой служители, сфера на дейност, работно време и др.). Потребител, който не желае да бъде определян в дадена група/категория, следва да заяви промяна съгласно т.3.10. или отказ от Услугата съгласно т.3.11 по-горе.

3.13. Във връзка с предоставянето на Услугата Стандартен профил DEV.BG се ангажира да уведомява Потребителя за развитието на Услугата под формата на периодични доклади и уведомления към Потребителя. С приемането на тези ОУ, Потребителят се съгласява да бъде адресат на електронни изявления за целите на  т.3.13. 

IV. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА JOB BOARD

4.1. Услугата Job Board представлява публикуване на Обяви за свободни работни позиции в IT сектора на виртуално табло на страницата www.dev.bg. Всеки Потребител може да избере дали да ползва безплатния или платения вариант на Услугата Job Board. 

4.2. Услугата Job Board е достъпна както за Потребители с Профил на Сайта, така и за всяко юридическо лице, надлежно регистрирано и осъществяващо дейности в IT сектора. Посредством съгласието с настоящите ОУ всеки Потребител на Услугата Job Board декларира и гарантира, че е дружество, надлежно осъществяващо дейност съгласно законите Република България.

4.3. В случай че Потребител на Услугата Job Board извършва посредническата дейност по наемане на работа и подлежи на задължителна регистрация по Закона за насърчаване на заетостта, същият следва да посочва в Обявите номера, под който е регистриран за извършване на тази дейност. 

4.4. В случай че в Обява (независимо дали безплатна или платена) присъства представяне на търговска марка или друг обект на интелектуалната собственост, Потребителят трябва да притежава правото за разпространение чрез Сайта.

4.5. DEV.BG не осъществява контрол и не носи отговорност за съществуването, надлежната регистрация и спазването на приложимата нормативна уредба от страна на Потребителите. В случай на неспазване изисквания по т.4.2, т.4.3 и т.4.4. по-горе и/или други нарушения на   приложимото право от страна на Потребител, същият поема пълната отговорност пред DEV.BG както при предявяване на претенции от трети лица, така и при налагане на санкции от съответен компетентен орган.

4.6. Услугата Job Board се заявява писмено пред DEV.BG, като:
4.6.1. Потребителят избира между безплатния или платения вариант на тази услуга;
4.6.2. В случай на безплатния вариант на Услугата Job Board DEV.BG определя дали да публикува Обяви от посочените от Потребителя източници, колко и кои безплатни Обяви на Потребителя да публикува, съответно къде да бъдат поместени на Сайта, както и каква да е продължителността на тяхната визуализация. Потребителят посочва източник/ци на текста на Обявата/ите и дава изрично съгласие техният текст да бъде копиран и възпроизведен от DEV.BG на Сайта;
4.6.3. С публикуване на Обява на съответния Потребител от страна на DEV.BG договорът за Услугата Job Board (както за безплатния, така и за платения вариант) се счита сключен между страните;
4.6.4. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, условията и авторството на съответната Обява.

4.7. По желание на Потребителя и след предварително съгласуване с DEV.BG в текстът на Обява може да бъде добавяно, изменяно или премахвано съдържание. По своя собствена преценка DEV.BG може да прави единствено технически корекции на текста на Обява (форматиране, пунктуационни корекции). Публикуваните на Job Board Обяви следва да са само за определен тип технически позиции съгласно Мини бордовете на Сайта. DEV.BG по своя собствена преценка разпределя в кой Мини борд на Сайта да бъде публикувана всяка Обява. Една Обява може да бъде разпределена в повече от един Мини борд. 

4.8. На Сайта могат да се публикуват единствено Обяви, които отговарят на следните изисквания:

4.8.1. Обявите не трябва да съдържат изисквания с дискриминационен характер, материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др., съдържание с незаконен, нецензурен или обиден характер.

4.8.2. Обявите трябва да са за реални и актуални позиции, отговарящи на всички изисквания на приложимото трудово законодателство.

4.9.1. Посредством съгласието с настоящите ОУ всеки Потребител на Услугата Job Board декларира и гарантира, че има право да използва всяко съдържание на Обява, която се публикува в Сайта, и че всяка Обява отговаря на изискванията по т.4.8 по-горе. В случай че това не е така, Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, които произтекат от това за DEV.BG или за трети лица. 

4.9.2. Потребителят поема пълната отговорност пред DEV.BG в случай на предявяване на претенции от трети лица във връзка с публикуваните на Сайта Обяви или налагане на санкции от съответен компетентен орган. Потребителят е длъжен да обезщети DEV.BG за всички заплатени суми в полза на трети лица, както и на всички разходи и разноски, които DEV.BG направи в тази връзка (включително, но не само – разходи за изпращане на съобщения, нотариални покани, разноски за съдебни процедури, в това число държавни такси, адвокатски хонорари, такси и разноски за принудително изпълнение и др.). 

4.10.1. DEV.BG има правото да откаже публикуването на Обява или да премахне Обява от Сайта при несъответствие с настоящите ОУ и/или по своя преценка. В случай че Потребителят ползва платената Услуга Job Board, DEV.BG публикува друга негова Обява, отговаряща на изискванията на настоящите ОУ.

4.10.2. DEV.BG има правото да откаже, да спре временно или да прекрати цялостното предоставяне на Услуга Job Board за даден Потребител, без да посочва причини за това. В случай че Потребителят ползва платената Услуга Job Board, той продължава нейното използване след отпадане на причината за временното спиране. При невъзможност да бъде възстановено ползването на платената Услуга Job Board заплатената за непубликувани Обяви сума се приспада от други задължения или се възстановява на Потребителя. 

4.11.След публикуване на Обява на Сайта DEV.BG автоматично препраща на посочен от Потребителя на Услугата Job Board email адрес всички получени за съответната позиция кандидатури. Процесът е автоматизиран и DEV.BG не извършва никаква предварителна обработка, селекция или преглед на постъпилите кандидатури. DEV.BG не носи отговорност за съдържанието, актуалността и съответствието на постъпилите кандидатури.

4.12. Всяка Обява се премахва от Сайта:

4.12.1 след премахване източник/ци на текста на Обявата по чл. 4.6 по-горе;

4.12.2. по желание на Потребителя.на Услугата Job Board.;

4.12.3. при сигнал за нередност с Обявата;

4.12.4. съгласно чл. 4.10 по-горе;

4.12.5. по разпореждане на компетентен държавен орган.

В случай че Потребителят ползва платената Услуга Job Board и Обява е премахната от Сайта на основание т.4.12.2, задължението за заплащане на цената не отпада независимо от продължителността на присъствието на Обявата на Сайта. 

4.13. В случай че Потребител ползва безплатния вариант на Услугата Job Board, DEV.BG по своя преценка и без съгласието на Потребителя има право да помества рекламни банери и съобщения на страницата на всяка Обява. В случай че Потребител желае да ползва допълнителните функционалности, предлагани от DEV.BG, може да заяви желание за ползване на платения вариант на Услугата Job Board.

4.14.1. Платената Услугата Job Board може да се заяви еднократно за по една Обява или за някои от предлаганите от DEV.BG абонаментни планове. Услугата за еднократна платена Обява следва да бъде използвана в следващите 12 /дванадесет/ месеца от заявяването й, като заплащане се дължи дори и Потребителят да не е използвал посочения срок за публикуване на Обява. 

4.14.2. Всяка платена Обява се визуализира преди всички останали безплатни Обяви в съответния Мини борд за срок от 28 /двадесет и осем/ дни, считано от датата на публикуването й като платена Обява или в случай че преди това е била безплатна Обява – от датата, на която е заявена като платена. При повече от една платена Обява в Мини борд, поредността се определя според момента на публикуване, като всяка нова Обява заема първата позиция в съответния Мини борд. На страницата на платена Обява не се поместват рекламни банери и съобщения. 

4.14.3. Потребител на платената Услуга Job заплаща цената в срок от 7 /седем/ работни дни, считано от издаване на фактурата по посочената в нея банкова сметка на DEV.BG. За абонаментите планове се заплаща месечна такса.

4.14.4. При забава за плащане на платената Услуга Job Board с повече от 7 /седем/ дни DEV.BG има право да преустанови ползването на Услугата и да премахне всички Обяви на Потребителя, което не освобождава последния от задължението да заплати всички заявени платени Услуги. 

4.14.5. DEV.BG има право да изисква предплащане на определени платени Услуги като условие за предоставянето им. 

4.15.1. Абонаментните планове за платения вариант на Услугата Job са месечни и се предоставят за определен брой Обяви. Всеки Абонаментен план предоставя възможност за ползване на отстъпки и/или допълнителни функционалности, като Потребител може да избере и заяви абонаментен план посредством активна оn-line заявка на Сайта. С попълването на заявката се създава акаунт на Потребителя, съдържащ информация за заявения план, използвани платени Обяви и допълнителни функционалности и др. 

4.15.2. В случай че Потребител не използва в рамките на месеца определения за съответния абонаментен план брой Обяви, неизползваните Обяви (но не и допълнителните функционалности) се многократно прехвърлят и натрупват за следващите месеци, дори и в случай че Потребителят смени вида на абонаментния план.

4.15.3. Всяка допълнителна Обява, извън заявения абонаментен план, се заплаща като еднократна такава.

4.16. В зависимост от абонаментния план DEV.BG предоставя следните допълнителни функционалности за платените Обяви:

4.16.1.Basic statistics – информация за броя разглеждания на дадена платена Обява и броя кандидатствания по тази Обява;

4.16.2. месечна PR публикация – Потребител, ползващ тази функционалност, може всеки месец да предоставя текст за своята дейност, който да се публикува на Сайта след предварително съгласуване и одобрение от страна DEV.BG;

4.16.3. дизайн на обява – Потребител, ползващ тази функционалност, може да добави индивидуален дизайн към своите платени Обяви;

4.16.4. Benchmarking and A/B testing – тази функционалност дава възможност на Потребител да сравнява представянето на дадена Обява с други от същия Мини борд чрез обобщена статистика, да тества две заглавия на една и съща Обява.

4.16.5. допълнителна локация (място на работа, посочено в Обява) – с тази функционалност Потребителя има право в платена Обява да бъде посочена още една допълнителна локация (място на работа) за работната позиция, за която се отнася дадената Обява;

4.16.6. неограничен брой локации (място на работа, посочено в Обява) – с тази функционалност Потребителя има право в платена Обява да бъдат посочени неограничен брой локации (място на работа) за работната позиция, за която се отнася дадената Обява;

4.16.7. без банер и на безплатните Обяви – с тази функционалност на страниците както на платените Обяви на този Потребител, така и на страниците на неговите безплатни Обяви не се поместват рекламни банери и съобщения;

4.16.8. ATS (application tracking system) добавяне на кандидатурите – функционалност, позволяваща кандидатурите по платените Обяви на Потребител да се добавят в ползваната от него ATS системата.

4.17. Потребител на еднократната платена Услуга Job Board или на определен абонаментен план може да заяви ползването на някоя от допълнителните функционалности по т.4.16 при съответното допълнително заплащане и след предварително съгласуване с DEV.BG. 

4.18. Потребител на платения вариант на Услуга Job Board може да прекрати ползването на абонаментен план по всяко време, но дължи заплащането на всички заявени до този момент платени Услуги. В случай че до края на заявения месец не използва съответния брой Обяви (включително натрупани от предходни месеци такива), неизползваните Обяви (но не и допълнителните функционалности) могат да се заявят и публикуват в рамките на следващите 12 /дванадесет/ месеца, като заплащане се дължи дори и Потребителят да не е използвал посочения срок за публикуване на Обяви.

4.19. Потребител на Услуга Job Board може да заяви промяна на абонаментния си план по всяко време, като промяната влиза в сила от следващия месец, а неизползваните Обяви (но не и допълнителните функционалности) от предходния план се прехвърлят към новия абонаментен план. 

4.20. Потребителят на Услугата Job Board се съгласява DEV.BG да разпространява всички или част от Обявите на Сайта чрез други интернет сайтове, включително и чрез т.нар. „job aggregators” (сайтове, публикуващи обяви за работа от много различни източници).

V. РАЗДЕЛ „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ КАНДИДАТИ”

5.1. Потребител на Услугите по кандидатстване по Обява, публикувана на Сайта, може да бъде само дееспособно физическо лице, навършило 18 годишна възраст. DEV.BG не проверява и контролира спазването на това изискване и не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посочените ограничения за възраст и дееспособност.

5.2. Всяко лице, отговарящо на изискванията по т.5.1. по-горе, може да създаде свой акаунт (потребителски профил) на Сайта, като попълни регистрационната форма, съдържаща информация за име и фамилия и е-mail адрес. Регистрацията дава възможност за съхранение на файлове (СV, препоръки, мотивационни писма и др.), както и други функционалности.

5.3.1. Съхранените в профил на регистриран Потребител файлове са достъпни само за него, като при кандидатстване по Обява за свободна позиция Потребителят сам решава каква информация да изпрати и за какъв период да я съхранява в профила си. Информацията, която се съхранява в профила и/или се изпраща на други лица посредством Сайта, не може да съдържа: рекламно съдържание, несвързано с кандидатстването; материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, включително основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.; съдържание с незаконен, нецензурен, обиден или неприличен характер, както и такова, което би могло да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна. Всеки Потребител носи отговорност и гарантира, че има право да използва съдържанието, което съхранява в своя потребителски профила си или изпраща на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на настоящите ОУ или на закона.

5.3.2. DEV.BG обработва данни за статистически цели. Статистическата цел означава, че резултатът от обработването за статистически цели не съдържа лични данни, а агрегирани данни, и че този резултат или получените данни не се използват в подкрепа на мерки или решения, касаещи Потребителя.

5.4. Преди приключване на процеса по създаване на профил всеки Потребител е длъжен да се запознае с Уведомлението за поверителност на DEV.BG. Запознаване и спазване на ОУ и Уведомлението за поверителност е условие за завършване на регистрацията на потребителския профил и за ползването на Услугите на Сайта и от този момент договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен.

5.5. Всеки регистриран Потребител отговаря за действията, извършени чрез неговия потребителски профил с използване на неговото име и парола за достъп. В случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв регистриран Потребител следва да уведоми DEV.BG. По всяко време регистриран Потребител може да редактира информацията в потребителския си профил.

5.6. DEV.BG има правото да премахне потребителския профил на регистриран Потребител от Сайта при несъответствие с настоящите ОУ и/или по своя преценка, без да посочва причини за това.

5.7. Всеки потребителски профил на регистриран Потребител може да бъде блокиран (временно да бъде преустановен достъпа до него) в следните случаи:

5.7.1. при съмнения за нарушаване настоящите ОУ, на други условия, предвидени в Сайта, или на приложимото право;

5.7.2. при постъпило искане от компетентен държавен орган;

5.7.3. със заявка от страна на самия регистриран Потребител;

5.7.4. при сигнал за нередност с профила;

5.7.5. по преценка на DEV.BG.

5.8. Всеки потребителски профил на регистриран Потребител се премахва от Сайта:

5.8.1. от Потребителя чрез заявка до DEV.BG;

5.8.2. при съмнения за нарушаване настоящите ОУ, на други условия, предвидени в Сайта, или на приложимото право;

5.8.3. по разпореждане на компетентен държавен орган;

5.8.4. съгласно т.5.6 по-горе.

5.9. При закриване на профил и прекратяване на договора данните, съхранявани в профила, се изтриват съгласно Уведомлението за поверителност. 

5.10. DEV. BG не отговаря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Сайта и/или Услугите, както при блокиране или изтриване на профили/или съдържание в съответствие с настоящите ОУ.

5.11. Регистрацията по т.5.2 не е задължително условие за кандидатстване по Обяви на Сайта, като всеки нерегистриран Потребител може да ползва Услугата и да заяви кандидатстване по определена Обява, използвайки функционалния бутон в края на текста на всяка Обява. Попълвайки формата за кандидатстване, всеки Потребител е длъжен да се запознае с Уведомлението за поверителност на DEV.BG и ОУ на Сайта. Запознаване и спазване на ОУ и Уведомлението за поверителност е условие за завършване на процеса по кандидатстване и от този момент договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен.

5.12. DEV. BG не контролира и не носи отговорност за съдържанието на Обявите, публикувани на Сайта, нито дали представените Работодатели са надлежно учредени и съществуващи съгласно законите на Република България. При кандидатстване посочената от Кандидата информация се препраща на Работодателя, като се запазва и копие за DEV.BG. Всеки Потребител сам и на собствен риск и отговорност решава по кои Обяви и на кои Работодатели да изпратите кандидатури. 

5.13. При всяко кандидатства за свободна позиция по Обява Кандидатът получава на посочения от него email адрес потвърждение за кандидатстването с крака информация по коя точно Обява е кандидатствал. 

5.14. DEV. BG не е посредник, не извършва посредническата дейност по наемане на работа и по никакъв начин не участва в подбора и избора на кандидати или в последващата комуникация и договаряне на условия между страните. Всеки Потребител сам и на собствен риск и отговорност решава каква информация да изпрати, в какви договорни отношения да влезете и при какви условия. DEV.BG не е страна по тези взаимоотношения и поради тази причина, в случай на неспазване на предложени и/или договорени условия или при нарушение на приложимото трудово законодателство, засегнатата страна следва да се обърне към компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия.

VI. РАЗДЕЛ  „ЛИЧНИ ДАННИ“

6.1. Обработване на лични данни. DEV.BG е администратор на лични данни и oбработва лични данни съгласно Уведомлението за поверителност, което е неразделна част от тези ОУ и е достъпно на Сайта. С приемането на ОУ ние ще считаме, че вие сте се запознали с Уведомлението за поверителност, както и че сте съгласни с обработването на лични данни от DEV.BG за статистически цели съгласно 5.3.2 В случай, че имате въпроси относно как и защо DEV.BG обработва лични данни, може да се обърнете към нас на [email protected].

6.2. Взаимоотношения с Работодатели. За целите на предоставяне на Услугата Job Board, DEV.BG споделя лични данни на Кандидати с Работодатели. DEV.BG и Работодателите са отделни администратори на лични данни и всеки Кандидат следва да се запознае с Политиката/ Уведомлението за поверителност на Работодателя, по чиято отворена позиция е решил да кандидатства. Взаимоотношенията между DEV.BG и Работодателите относно споделяните лични данни на Кандидати (“споделени лични данни”) се уреждат съгласно следните правила:

6.2.1. Всяка страна гарантира, че обработва споделените лични данни добросъвестно и законосъобразно и за целите, посочени в тези ОУ.

6.2.2. Всяка страна гарантира, че обработва споделените лични данни въз основа на собствено подходящо правно основание, посочено в съответното Уведомление за поверителност/Политика и предоставено на подходящ начин на Кандидатите.

6.2.3. DEV.BG споделя лични данни в обем и вид, предоставени от Кандидатите само с Работодатели, по чиито съответния Кандидат е избрал да кандидатства.

6.2.4. Всяка страна прилага подходящи технически и организационни мерки при обработването на споделени лични данни. При споделяне на данните страната, към която те се прехвърлят, гарантира, че ще бъде предоставена адекватна и еквивалентна защита на споделените данни, по специално:

6.2.4.1. ограничаване на достъпа и прилагане на подходящи технологични мерки за защита;

6.2.4.2.  провеждане на редовна оценка и тестове за потенциални заплахи;

6.2.4.3. гарантиране, че всички служители, работещи с лични данни, са били уведомени за техните роли и отговорности по отношение на обработката на лични данни.

6.2.4.4. при споделяне на данни на Кандидати с Работодатели, установени извън ЕС/ЕИС, Работодателите се задължават да осигурят подходящи гаранции за защита на данните, по-специално Работодателите следва да осигурят ниво на защита, което по същество е равностойно на гарантираното в ЕС. С цел осигуряване на допълнителни мерки за защита съгласно ОРЗД, DEV.BG и Работодателите, които са установени в държави, които не осигуряват „адекватно ниво на защита“ съгласно решение на ЕК, подписват европейски стандартни договорни клаузи за трансфер на данни, неразделна част от ОУ.

6.2.5. Страните се съгласяват, че отговорността за обработването на искания за упражняване на правата на Кандидати принадлежи на страната, обработваща лични данни в контекста на съответното искане. 

6.2.6. Страните се съгласяват при получаване на искане за упражняване на права от Кандидати, да си съдействат и да осигурят разумна и и своевременна помощ, за да могат да спазват исканията за упражняване правата на Кандидатите в срок, както и да отговорят на всякакви други запитвания или жалби от тяхна страна.

6.2.7. Всяка страна следва да уведоми другата страна възможно най-скоро, но не по-късно от 72 ч. от узнаването за всяко нарушение на сигурността на споделени лични данни с цел ограничаване на последствията от нарушението.

6.2.8. В случай на спор или иск, предявен от Кандидат или от надзорен орган относно обработката на споделени лични данни срещу една или срещу двете страни, всяка страна се задължава да информира незабавно другата страна за всички такива спорове или искове.

6.3. Използване на бисквитки. DEV.BG използва бисквитки за подобряване на функционалността на сайта и качеството на предлаганите услуги. За повече информация относно бисквитките, може да се запознаете с Политиката за бисквитки, достъпна на Сайта и неразделна част от тези ОУ.

VIII. РАЗДЕЛ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ”

8.1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени с електронна поща, натискане на виртуален бутон на Сайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

8.2. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.3. DEV.BG не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите извън територията на Република България. В случай че Потребител ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

8.4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от настоящите ОУ или отнасящи се до тях, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от 16.08.2021. Последно изменение от 08.05.2024 г.