Общи условия на анкетата

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

I. Общи разпоредби

1. Тази игра се организира и провежда от Дев България ООД, ЕИК 204566446, като Организатор и Изпълнител.
2. Периодът на Играта е 14.11.2018 – 14.12.2018 г. до 23:59 часа.
3. Участието в играта не е обвързано с покупка.
4. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на Играта

5. За да се включи в Играта, участникът трябва да попълни анкетата онлайн на адрес https://dev.bg/quizprogress/ или по време на избрани събития, организирани от Дев България ООД, където ще имате възможност да попълните анкетата на специализирано устройство. Крайният срок за попълване на анкетата е 14.12.2018 г. до 23:59 часа.
6. Печелившият в играта ще бъде избран на лотариен принцип. За да участвате в томболата, трябва да сте попълнили анкетата и контакт за връзка. Всеки участник може да участва в играта само веднъж.
7. При попълване на анкетата участниците попълват имейл (задължително) и телефон (незадължително), чрез които организаторите да могат да се свържат с победителите. Тези данни не се предоставят на Progress или други трети лица.

III. Награди

8. Всички включили се в играта участват в томбола за една от следните награди:  2 награди от типа „Udemy course по избор на цена до 100 $ на курс“; 3 награди от типа „Progress Goodie bag“.
9. Печелившият ще бъде изтеглен по време на събитие, организирано от Дев България през януари 2019 година. Точното събитие ще бъде публично оповестено предварително във Facebook страницата на fb.com/devbulgaria или на сайта www.dev.bg.
10. Наградата може да бъде получена в офиса на Дев България в рамките на 90 дни след тегленето на победителя.
11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
12. За да се възползва от наградата си, спечелилият трябва да се легитимира при получаване на наградата чрез код, който е предварително изпратен на посочения от него имейл при попълването на анкетата. Победителят се легитимира и допълнително с лична карта.
13. Ако печелившият не отговори на изпратения до него имейл в рамките на 15 дни, организаторът си запазва правото да изтегли друг печеливш.
14. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
15. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
16. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.
17. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Организаторът си запазва правото да направи снимка на победителя с наградата, която да разпространи в социални медии, партньорски сайтове и на www.dev.bg.
18. Progress (Телерик АД) спонсорира играта, но по никакъв начин не е ангажиран с нейната организация и провеждане. В тази връзка Progress  (Телерик АД) не носи отговорност за каквито и да било претенции на участници в играта или трети лица. Подобни претенции могат да бъдат отправяни единствено към организаторите в лицето на Дев България ООД.

IV. Заключителни разпоредби

19. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
20. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на настоящата страница.
21. В играта имат право да участват, но НЯМАТ право да спечелят награда всички служители на Организатора, както и техни роднини.

Share This