Как да докажете, че сте професионалист в определена област? Успешен опит, резултати от интервю или препоръка на колеги – всичко това има субективен характер. Принципът, по който това се случва в академичните среди е следният: редица професионалисти трябва да проверят знанията ви и да докажат вашия опит. Такава е процедурата за придобиване на докторска степен – изслушват Ви определен брой експерти (с докторска степен) и Ви издават присъдата. Подобен е подходът и в бизнес средата, но вместо академична институция там има определена организация, която акредитира експерти по свои критерии. Обикновено това са определени изисквания за опит, висше образование, специално образование, както и полагане на тест, изпит, интервю или оценка от комисия.

Сертифицирането обикновено се базира на определен стандарт, набор от знания, като получаването на сертификата само потвърждава, че сте усвоили знанието и специализираната лексика, придобили сте арсенал от добри практики и сте изградили способност да избягвате често срещаните грешки.

Изборът на сертификация зависи от етапа на кариерата на даден професионалист и от нуждата му от знания в определена област. В тази статия ще разгледаме подробно основните сертификати, които може да представляват интерес за ръководителите на проекти. Въпреки че в тази статия са представени най-често срещаните сертификати, все още има такива, които не са описани тук, тъй като пазарът на знания в областта на информационните технологии е един от най-динамичните.

Институт за управление на проекти (PMI)

PMI (Project Management Institute – Институт за управление на проекти) е международна организация, която привлича доброволци за определяне на стандарти за управление на проекти.  Ръководството за управление на проекти (Project Management Body of Knowledge, PMBoK) на PMI  е признато от Американския национален институт за стандартизация (ANSI) и от Международната организация по стандартизация (ISO). PMI обединява повече от 500 хиляди експерти в над 190 страни. В Украйна тя е представена от PMI Kyiv Chapter. Най-често срещаният сертификат  на PMI – този за Професионален специалист по управление на проекти (Project Management Professional (PMP) – се счита за един от най-престижните. Досега над 800 хиляди души са получили такъв сертификат.

Преглед на PMI сертификатите

Професионален специалист по управление на проектиProject Management Professional (РМР) – За допускане до изпит за такъв сертификат се изисква кандидатът да има 3,5 години опит като ръководител на проекти. Задължителен  критерий е преминаването на най-малко 35 часа обучение в акредитиран център. Самият изпит се състои от 200 въпроса, на които трябва да се отговори в рамките на 4 часа. Въпросите са структурирани по такъв начин, че по правило да нямат очевиден отговор. Всички предлагани опции може да изглеждат правилни, но трябва да се избере само една от четирите. Този сертификат е особено разпространен в САЩ, но също така е един от най-признаваните и в останалата част на света. Изпитът се базира на теми от Ръководството за управление на проекти (PMBoK), но за подготовката за изпита е по-добре да се използват специално изготвени материали. Едно от най-популярните ръководства е изготвено от Рита Мулкахи (Rita Mulcahy).

Сертифициран сътрудник по управление на проектиCertified Associate in Project Management (CAMP) е подобен на  сертификата PMP, но е насочен към кандидати с малък или никакъв професионален опит. Въпросите са същите, но са по-малко на брой и следователно изпитът е малко по-опростен. Също като при сертификата PMP, той се базира на Ръководството за управление на проекти (PMBoK).

Професионален специалист по управление на портфолиоPortfolio Management Professional (PfMP) и Професионален специалист по управление на програмиProgram Management Professional (PgMP) се считат за едни от най-сложните професионални сертификати, които съществуват. Те изискват опит от 6000 часа в управление на проект, програма или портфолио. В света има малко повече от 500 сертифицирани Професионални специалисти по управление на портфолио  (PfMP) и малко повече от 2000 Професионални специалисти по управление на програми (PgMP).

Сертификатът за управление на риска (Risk Management Certification (RMP) е предназначен за онези, които участват в оценка на проектни рискове. Обикновено, ролята на професионалния специалист по управление на риска е ясно разграничима при много големи проекти или е отделно лице / звено в организация. Изпитът предоставя широк набор от инструменти и практики за справяне с рисковете. Този сертификат по-скоро има смисъл да се изкара като допълнение към сертификата PMP или всеки друг сертификат.

PMI-SP (PMI сертифициран специалист по календарно планиране този сертификат е предназначен за онези, които се специализират в изработване на календарен план на проект. Както сертификата RMP, този сертификат има стойност като допълнение към сертификата PMP или друг подобен.

Сертификатът PMI-PBA (PMI сертифициран бизнес аналитик)  е предназначен за бизнес аналитици. Той е достоен аналог на сертификата BABoK и други подобни сертификати.

Сертификат PMI-ACP (PMI Agile Certified Practitioner – сертифициран специалист по гъвкави методологии за управление) – в рамките на сертификата се разглеждат методологиите Agile, Scrum, Kanban, XP, Lean и други. Достойна алтернатива на различни Agile сертификати.

AXELOS

Съвместно предприятие на правителството на Обединеното кралство и Capita, обединено сертифициране, собственост на правителството. Най-често срещаните сертификати са: ITIL, PRINCE2, P3O, MoP, MSP.

ITIL – набор от  най-добрите практики за управление на ИТ услуги. Много подценяван сертификат, но реално е един от най-подходящите за областта на ИТ аутсорсинга. Кодексът на практиките се състои от 5 книги, които донякъде наподобяват структурата на Ръководството PMBoK. В тях не са застъпени области на знанието, а само групи от процеси и вместо 49 има около 30 от тях. Сертификатът има много нива.

Най-високото ниво Master (Мастър) е сравнимо по сложност с PfMP (Сертификат за професионален специалист по управление на портфолио), въпреки че е доста трудно да се сравнят тези сертификати. ITIL е получил широко разпространение в IT отделите на големите компании. ITIL често е придружен от ISO 20000 или COBIT (алтернатива). Сертифицирането има модулна структура.

Нивото за начинаещи, или Foundation Level (Базово ниво), е изпит, който се състои от 40 въпроса с многовариантен избор. Няма изисквания по отношение на допускането до изпита. Цената му е приблизително 300 евро. След преминаването му се дават 2 точки на успешно издържалия го, които може да са от полза при следващо сертифициране.

Сравнително неотдавна структурата придоби ново ниво Practitioner Level (Ниво практикуващ). Докато Foundation level проверява единствено теорията, то това ниво тества практически аспекти. След преминаването на практическото ниво се получават 3 точки.

Следващото ниво е ITIL Intermediate Level (Среднонапреднало ниво ITIL), което изисква завършено най-малко ниво ITIL Foundation както и обучение в оторизирани курсове. Това ниво има модулна структура и е разделено на две категории: Service Lifecycle (жизнен цикъл на услугите) и Service Capability (възможности на услугите). За вземане на сертификата трябва да изберете само една от насоките. Service Lifecycle се фокусира върху изучаване на процесите на жизнения цикъл на управленските услуги в рамките на 5 модула (курсове и съответни изпити):

 • Стратегия на услугите (Service Strategy)
 • Проектиране на услугите (Service Design)
 • Внедряване на услугите (Service Transition)
 • Работа с услуги (Service Operation)
 • Постоянно усъвършенстване на услугите (Continual Service Improvement)

За всеки изпит от модулите Lifecycle се получават по 3 точки.

Service Capability покрива практики по управление на IT услуги в избрани области. Включени са 4 модула:

 • Оперативна поддръжка и анализ (Operational Support and Analysis)
 • Предлагане на услуги и споразумения (Service Offerings and Agreements)
 • Контрол на релийзите и валидиране (управление на конфигурациите и на промените) (Release Control and Validation (configuration and change management)
 • Планиране на защита и оптимизация (защита и оптимизация на планирането) (Planning Protection and Optimization (protection and optimization of planning)

За всеки взет изпит от групата Service Capability се дават по 4 точки. Тези точки са точно толкова, колкото са необходими на кандидатите, които желаят да продължат обучението си. За да достигне ниво ITIL Expert Level (Експерт), кандидатът трябва да е събрал най-малко 22 точки. Друго изискване е да бъде издържан изпитът MALC (Managing Across the Lifecycle) (Управление през целия жизнен цикъл), за което се получават 5 точки.

Кандидатите, които са решили да не спират дотук, могат да се квалифицират за изпита ITIL Master. За получаване на квалификацията ITIL Master е необходимо кандидатът да обясни и да се обоснове за това как той лично подбира и прилага редица принципи и знания, получени от ITIL, както и поддържащи методи за управление за постигане на желаните бизнес резултати. Решават се и една или повече практически задачи.

PRINCE2— една от най-често срещаните алтернативи на Ръководството за управление на проекти PMI PMBoK. Британският стандарт за управление на проекти, както и неговото американско съответствие, е приложим в различни индустрии и няма ограничения за размера или спецификата на проекта. Основната разлика, която може да бъде изтъкната, се състои в това, че PMBoK е набор от знания, докато PRINCE2 се позиционира като методология, фокусирана върху онова, което трябва да се направи.

Всъщност PRINCE2 и PMBoK не са конкуренти и не се противопоставят един на друг, някои компании използват и двете. PRINCE2 има нива на сертифициране –  PRINCE2 Foundation и PRINCE2 Practitioner. И двата изпита са значително по-прости от PMP. През 2017 г. Axelos актуализира изпита, но все още има възможност да се държи във варианта от 2009 година. Съществува и изпит PRINCE2 Agile, който е комбинация от оригиналните PRINCE2 и Agile принципи и най-добри практики.

P3O, MoP, MSP

MSP е логичното продължение на сертификата PRINCE2. Ако PRINCE2 описва как се управляват проекти, то MSP, или Управление на Успешни Програми, е методология за управление на програми. MSP предоставя практически насоки за създаване на програмна среда и обяснява как нивото на програмата трябва да взаимодейства с нивото на проекта и с по-високите нива в рамките на голяма организация, която обикновено разглежда програмата като част от цялостното портфолио.

За да се осигури правилно управление на бизнес промените и всички свързани инициативи (програми и проекти), е необходимо управление на портфолиото. MoP ™ – Управление на портфолиа е правилното ръководство за това. За да се интегрират подходите за управление на проекти, програми и портфолиа са разработени P3O модел и рамка за оценка на зрелостта на процесите при P3O3. Всички тези модели и ръководства са сертифицирани. Повечето са разделени на две нива – Foundation (Базово) и Practitioner (Практикуващ). Нека наименованието “Foundation (Базово)” не ви заблуждава, това е просто нивото за запознаване с методологията, и като правило, се свързва с добиване на теоретични знания. За да се избере подходящ сертификат, си заслужава да се обърне внимание на самата методология. PRINCE2 е ниво за Специалист по управление на проекти/ Старши специалист по управление на проекти, MSP – Програмен мениджър / Мениджър управление доставки на услуги. MoP- директор / вицепрезидент. P3O е подходящ за ниво висш мениджмънт и собственици на фирми.

International project management association (IPMA) (Международна асоциация по управление на проекти)

Европейският еквивалент на PMI,  IPMA предлага четири нива на сертифициране:

 • IPMA A – Certified Project Director / Ниво А на IPMA – Сертифициран директор на проекти
 • IPMA B – Certified Senior Project Manager / Ниво B на IPMA – Сертифициран старши ръководител на проекти
 • IPMA C – Certified Project Manager / Ниво C на IPMA – Сертифициран ръководител на проекти
 • IPMA D – Certified Assistant Project Manager / Ниво D на IPMA – Сертифициран сътрудник по управление на проекти

За разлика от сертификатите PMI и PRINCE2, за които се провеждат изпити в сертификационни центрове (Prometric, PeopleCert), сертифицирането по IPMA се извършва от местен сертифициращ орган. В Украйна това е подразделението за сертифициране на Украинската асоциация за управление на проекти UKRNET, което е международно признато по отношение на съответствие на програмата за сертифициране IPMA® 4-L-C с правилата на IPMA®.

Процесът на сертифициране е следният:

Сертифицирането се основава на ICB модела за компетенции. Това означава, че сертифицирането се осъществява на базата на стандарт, описващ онова, което кандидатът трябва да знае и уменията, които трябва да притежава. Оценката на знанията се извършва от местен експертен съвет.

Организацията извършва и сертифициране на консултанти по управление на проекти. Двете нива на международна сертификация по IPMA® са:

PMC IPMA®: Certified Project Management Consultant (Сертифициран консултант по управление на проекти)

Изискванията към кандидата са през последните 8 години да има най-малко 3 години опит като консултант в управление на портфолиа от програми и проекти, или през последните 20 години да има 3-годишен опит като ръководител на проекти и да може да консултира в областта на управлението на проекти.

PPMC IPMA®: Certified Program and Portfolio Management Consultant (Сертифициран консултант по управление на програми и портфолиа )

През последните 8 години кандидатът трябва да има най-малко 5 години опит в консултантската дейност в областта на PM (управление на проекти), като най-малко 2 години от тях да е работил като консултант по управление на портфолиа от програми и проекти. Друго изискване е през последните 20 години да има 3 години опит като мениджър на комплексни проекти. Трябва да може да дава консултации в областта на управлението на проекти на ниво стратегия / организация.

Scrum Alliance

Предоставя един от най-често срещаните сертификати за ръководители на проекти CSM (Certified Scrum Master) и често предлага пакет от два сертификата от CSM и CSPO (Certified Scrum Product Owner). Пълната сертификационна карта е следната:

Предлага се и сертификат Scrum Alliance Certified Enterprise Coach (CEC), Certified Scrum Trainer® (CST®), Certified Agile Leadership. Наскоро Scrum Alliance бяха критикувани, тъй като е необходимо да се премине през задължително обучение, за да се получи сертификат. Цената на обучението е 800-1500 щатски долара и като правило, се провежда под формата на игра. След това обучение се дава достъп до изпита, който е по-формален.

Scrum.org

Това е един от основните конкуренти на Scrum Alliance, а един от основателите му е Кен Швабер (който е един от създателите на Scrum). Повечето изпити са достъпни онлайн и за тяхното вземане не се изисква подготовка в специални курсове, но все пак за самия изпит са нужни добри теоретични познания и разбиране на Scrum. Цените за сертифициране са значително по-ниски от тези на конкурентите. Сертификати:

ICAgile

Този рекордьор по брой предлагани сертификати, предлага 8 направления + основополагащ курс. Сертификатите са общо 26. Това е един от най-новите доставчици в сферата, който бързо набира популярност.

Large Scale Scrum (LeSS)

Сертификатът LESS е допълнителен framework на Scrum, който е проектиран да подпомага работата с големи проекти и програми, използвайки Agile методологии. За да го получите, е необходимо да завършите съответните курсове. Предлагат се три нива на сертифициране:

Scaled Agile Framework (SAFe)

Scaled Agile – Scaled Agile Framework (SAFe vX.X) е една от най-сложните Agile фреймуърци. За да се оцени мащаба, достатъчно е да се погледне сравнението на инфографиките, описващи Scrum и Scaled Agile Framework.

Scrum

SAFe 4.6

Повечето Agile методологии не надхвърлят ниво екип. SAFe осигурява консолидирана структура на ниво компания. SAFe се състои от четири нива: екип, програма, портфолио и поток на стойността. Тази сертификация има смисъл само ако се планира въвеждането на SAFe или се очаква работа в голям мащаб (повече от 50 души). Предлагат се следните сертификати:

 • Certified SAFe® Agilist (SA)
 • Certified SAFe® Program Consultant
 • Certified SAFe® Practitioner
 • Certified SAFe® Scrum Master
 • Certified SAFe® Advanced Scrum Master
 • Certified SAFe® Release Train Engineer
 • Certified SAFe® Product Owner/Product Manager
 • Certified SAFe® DevOps Practitioner (SDP)

Lean Kanban University (Университет Лийн Канбан)

Сертификатите, които този университет предлага, могат да представляват интерес за онези, които практикуват Канбан.

Practitioner (TKP) Практикуващ покрива основните понятия на метода Канбан. В часовете за обучение са включени 4 вида системи Канбан, както и ежедневни срещи и преглед на следващите нива на сертифициране.

Manager (KMP) Мениджър  се състои от две части KMP I и KMP II. За разлика от първия сертификат, този предполага, че можете не само да проследявате процесите и да познавате техните основни аспекти, но и да изградите система от нула или да оптимизирате съществуваща такава.

Съществуват също така и сертификати за обучаващи Trainers (AKT – Акредитирани Канбан обучители) и коучове Coaches (KCP – Професионални Канбан коучове). На тях трябва да обърнат внимание онези, които планират не само да изграждат процеса, но и да учат другите как да го правят, действайки като обучаващи.

Six Sigma

На първо място, това не е толкова сертификат за мениджъри на проекти, колкото сертификат за контрол на качеството. Този подход може да се използва както в проектните, така и в оперативните дейности, особено в производството, откъдето е произлязла тази методология. Трудността при това сертифициране е липсата на един единствен доставчик. Има няколко такива и всички те имат нива на сертифициране, взаимствани от системата на карате коланите:

 • Yellow Belt (Жълт колан) Това ниво е предназначено за член на проектен екип или организация, който работи за подобряване на процесите в рамките на проекта / организацията.
 • Green Belt (Зелен колан) Притежателят на този колан също работи върху подобренията, но освен това работи и с метрики (измеряеми показатели) и може самостоятелно да управлява малък проект.
 • Black Belt (Черен колан) Черен колан се дава на онези, които могат да ръководят проект и да обучават другите членове в техния екип.
 • Master Black Belt (Майсторски черен колан)  (това ниво не винаги фигурира в йерархията на различните доставчици на сертификати). Притежателят на такъв колан работи на стратегическо ниво в дадена организация, провежда обучения и подготвя за сертифициране притежателите на черни и зелени колани.

Организации, които предлагат сертифициране Six Sigma:

Също така, голям брой университети имат програми за сертификати Six Sigma.

Труден избор

Разбира се, има много повече сертификати свързани с управлението на проекти. В тази статията са представени само най-авторитетните и най-често срещаните от тях.

Изборът може да не е толкова лесен, така че е много важно правилно да оцените собствените си знания, опита си и най-важното – да разберете какво трябва да развиете, за да постигнете професионалните си цели. По-долу е представено дърво на решенията. Надявам се то да помогне на онези, които са решили да получат професионално сертифициране чрез конкретизиране на избора си.


За автора:

Роман Резников, PMP, ITIL, PRINCE2

Вицепрезидент на Институт по управление на проекти, клон Киев (PMI Kyiv Chapter) | Програмен мениджър, Agile и Agile & Lean Coach в SoftServe

В момента съм PMO Competence Manager в SoftServe, а преди това – Senior Project Manager (старши мениджър на проекти). Ръководил съм няколко големи акаунта, като понастоящем отговарям за направленията на People Excellence (програмите за оценка на потенциала). Занимавам се с разработване на модели за компетенции за ръководители на проекти. Също така оптимизирам процесите по подбор на външни кандидати, моделите за оценяване на знанията и представянето на ръководителите на проекти на всички нива. Координирам програмите за наставничество и въвеждане в работата на PM (Ръководители на проекти).  Заедно с Университета SoftServe разработваме програми за обучение на ръководители на проекти.

След 2-3 години стаж като ръководител на проекти, реших да положа изпита за PMP.  Считам го за съществен не само за ръководителите на проекти, но и за оперативните ръководители.  Подготвителните курсове се проведоха в института Технион в Израел.

Около година след вземането на изпита за сертификата PMP, по време на  работата си по един проект с голям британски концерн се натъкнах на процеси, които се различаваха от тези в ръководството PMBoK. Оказа се, че те са въвели PRINCE2 на корпоративно ниво. За да проуча по-добре процесите от страна на клиента, прочетох Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition  (Управление на успешни проекти с PRINCE2®, Издание 2017 г.) След края на проекта вече разбирах този подход доста добре и издържах изпита без проблем.

По време на работата върху друг проект  превключихме от модели с фиксиран бюджет (Fixed-Price models) към Споразумение за ниво на обслужване (SLA поддръжка). Реших да изградя процеса в съответствие с най-добрите практики и проучих ITIL Service Operation. След известно време, за  да добия по-цялостна представа, прочетох останалите 4 книги и реших да положа изпита, най-вече за да проверя знанията си.

Провеждам обучение по Скръм (Scrum) и Канбан (Kanban) в SoftServe, но не съм сертифициран в тази насока, тъй като не виждам смисъл да правя това в този момент. В най-близко бъдеще планирам да премина обучение и да взема сертификат SAFe. Интересът на клиентите към този конкретен фреймуърк е много голям.

 

Share This