Списък на ИТ специалностите изучавани в България на бакалавърско ниво.

Информатика
(университети, в които се изучава: Софийски Университет, Нов Български Университет, Пловдивски Университет).

Специалността „Информатика“ се изучава от най–дълго време в България и до преди десетина години беше единствената ИТ специалност, която се изучава в университетите в България. Специалността е сравнително широка и дава основите за бъдещо профилиране. Доста силно са застъпени теоретичните дисциплини и предмети. Завършилите специалност информатика могат спокойно според желанията си да работят като програмисти, QA специалисти (специалисти по тестване на софтуер), ръководители на ИТ екипи и сродните професии.


Компютърни науки
(университети, в които се изучава : Софийски Университет, Американски Университет, Русенски Университет и Великотърновски Университет).

Специалността е сравнително нова и се изучава от последните години. Теоретичните предмети и дисциплини са намалени в полза на по–практични учебни предмети. Но специалността като цяло дава добра основа. Дипломиралите се студенти обикновено започват работа като софтуерни разработчици, специалисти по софтуерно качество или специалисти по анализиране на бизнес изискванията в софтуерни проекти (Business Inteligence).

Софтуерно инженерство
(Изучава се във факултета по математика и информатика към Софийския Университет)

Специалността „Софтуерно инженерство“ изучава широк набор от ИТ учебни дисциплини свързани с разработката на софтуер. Освен някои от основните учебни предмети се изучават и дисциплини за управление на качеството в софтуерни проекти (софтуерно тестване), комуникационни умения свързани с разработката на софтуер, управление на ИТ проекти и анализ на софтуерните изисквания. По–често завършилите специалността софтуерни инженерство работят като QA специалисти, служители по анализ на софтуерните изисквания или в сферата на управление на ИТ проекти.

Информационни системи
(Специалността се изучава във ФМИ към СУ и в АУБГ)

Въпреки, че името на специалността е еднакво във ФМИ и АУБГ, изучаваните предмети и насочеността на специалностите е доста различна. Най–добре прегледайте подробно уеб сайтовете и на двата университета. Завършилите студенти във ФМИ често се реализират на пазара на труда като специалисти по проектиране и внедряване на информационни системи; специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи; специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни; администратори на бази от данни.

Математика и информатика
(Изучава се във ФМИ към Софийски Университет и в Пловдивски Университет)

Специалността е с голяма педагогическа насоченост и цели да подготви учители и преподаващ персонал в сферата на математиката и информатиката.
Софтуерни технологии и дизайн
(Изучава се в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Завършилите специалност „Софтуерни технологии и дизайн“ придобиват професионална квалификация „информатик“.
Специалността включва изучаваното от специалността „Софтуерни технологии“ като набляга върху изучаването на дизайн и мултимедийни продукти.

Компютърно и софтуерно инженерство
(Изучава се в Техническия Университет в София)

Компютърни системи и технологии
(Изучава се в Техническия Университет в София)

Допълнителни ИТ специалности:
• Информатика и информационни технологии в бизнеса;
• Информатика. Защита на информацията;
• Компютърна мултимедия;
• Корпоративни мрежови среди;
• Бизнес информационни технологии;

Share This